Deklaracja Dostępności dla strony internetowej chmielaki.pl

1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

KRASNOSTAWSKI DOM KULTURY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej chmielaki.pl.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć.

4. Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeglądu deklaracji dostępności, zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, dokonano w dniu 14 czerwca 2021 r.

5. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki takich jak:.

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.
 • PgUp przewinięcie strony w górę.
 • PgDn – przewinięcie strony w dół.
 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony.
 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości stron.
 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości stron.
 • Home – przejście na górę strony.
 • End – przejście na dół strony.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Buczek, m.buczek@krasnystaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 576 21 57 wew. 123.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

7. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

8. Dostępność architektoniczna

Adres

 1. Województwo Lubelskie
 2. Powiat krasnostawski
 3. Gmina Krasnystaw
 4. Krasnystaw
 5. Okrzei 10
 6. 22-300
Parking

 1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Parking jest bezpłatny.
 3. Miejsca parkingowe znajdują się z boku i z tyłu budynku.
Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Do wejścia prowadzą schody.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz.
 4. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 1%.
 5. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku. Przy wejściu głównym mamy poręcze i podjazd dla wózków dziecięcych.
 6. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 7. Otwierają się na zewnątrz.
 8. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 9. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 10. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 11. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku.
Przestrzeń za wejściem

 1. Za wejściem znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
 2. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 3. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są dostępne.
Ciągi pionowe

  1. Możesz skorzystać z windy.
Winda

 1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
 2. Szerokość drzwi wynosi 100 centymetrów
 3. Winda znajduje się w budynku
 4. Przy wejściu bocznym.
 5. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 6. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 7. W windzie są komunikaty głosowe.
 8. W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 508533929
Pomieszczenia

 1. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

9. Dodatkowe informacje

KRASNOSTAWSKI DOM KULTURY nie posiada aplikacji mobilnej.