Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk zaprasza do udziału w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Chmielowy na Chmielakach Krasnostawskich 2022

Regulamin konkursu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC CHMIELOWY

I. ORGANIZATOR
Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk
II. TERMIN I MIEJSCE
Dnia – 21 sierpnia 2022 r.
Miejsce – Kościół pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie przy
ul. Piłsudskiego 3.
III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Na konkurs należy wykonać wieniec chmielowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do Chmielaków Krasnostawskich.
Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika konkursu (Koła Gospodyń Wiejskich) oraz nazwę gminy, do której przynależy.
Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie chmielakowym. Rozmiary wieńca nie powinny przekraczać 1,5 m wysokości i 1 m średnicy w podstawie.
IV. CEL KONKURSU
• promocja dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji regionalnych związanych
z uprawą chmielu,
• prezentacja najpiękniejszych wieńców chmielowych z terenu Powiatu Krasnostawskiego,
• aktywizacja małych społeczności,
• budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez gminy z powiatu krasnostawskiego zgłoszone do konkursu przez Wójta danej gminy.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Miasta Krasnystaw tel. 82 576 21 57 wew. 122 w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.
Każda gmina może zgłosić tylko jeden wieniec.
Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.
VI. KOMISJA KONKURSOWA
Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.
VII. KRYTERIA OCENA WIEŃCÓW
Wieniec zgłoszony do konkursu powinien być zbudowany z chmielu, zbóż, płodów ziemi /roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych oraz elementów podtrzymujących np. z drewna, tektury, stali itp. Nie powinien swoim wyglądem: budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy, nienawiści itp.
Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• sposób wykonania wieńca – od 0 do 5 pkt,
• wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca – 0 – 5 pkt,
• oryginalność formy – 0 – 5 pkt,
• ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5 pkt,
• poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt.
Maksymalnie można uzyskać 25 punktów.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca chmielowego oraz przyzna wyróżnienia. Wyróżnione wieńce otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy.
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wieńce będą oceniane po Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 3.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Powyższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.chmielaki.pl, www.krasnystaw.pl
Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 21 sierpnia 2022 r.
Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców chmielowych.
XI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. KONKURSU
Krasnostawski Dom Kultury
Monika Maciejewska – Korzeniak
tel. 82 576 22 18
e-mail: kultura@krasnystaw.pl

Urząd Miasta Krasnystaw
Wioletta Łukaszczyk
tel. 82 576 21 57 wew. 122
e-mail: w.lukaszczyk@krasnystaw.pl